Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

We staan er economisch goed voor. Ook mensen die afhankelijk zijn van publieke ondersteuning om aan het werk te komen of te blijven, moeten daarvan kunnen meeprofiteren. Om die reden is per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om meer mensen - ook mensen met een arbeidsbeperking - aan het werk te krijgen. In het Sociaal Akkoord (april 2013) is vastgelegd dat alle 35 arbeidsmarktregio’s voor 1 januari 2015 een regionaal Werkbedrijf inrichten om mensen met een arbeidsbeperking naar werk toe te leiden. Het regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal regiogemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. Met programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s wordt ingezet op het versterken van de gecoördineerde regionale werkgeversdienstverlening in- en met de arbeidsmarktregio’s. Matchen op Werk is een vervolg op het project regionaal Werkbedrijf. 

Matchen op Werk in de regio Noord-Holland Noord
Het project Matchen op Werk is een vervolg op het project regionaal Werkbedrijf met hernieuwde inzichten, doelstellingen en de opdracht om te focussen op borging van instrumenten, processen en werkwijze. Daarbij is de leidraad voor de activiteiten het programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s, gecoördineerd vanuit het Ministerie van SZW en bekrachtigd in het Regeerakkoord, zoals verwoord in de kamerbriefbrief van 5 december 2017 van staatssecretaris Van Ark.

Met de brief ‘Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s’ van oktober 2016 heeft het Ministerie van SZW de aanpak ‘Matchen op Werk’, inclusief de visie op werkgeversdienstverlening, aangekondigd. Het Ministerie van SZW zet hiermee samen met landelijke en regionale partners in op het versterken van de dienstverlening aan werkgevers. Doel is om in en met de arbeidsmarktregio’s de dienstverlening aan werkgevers duurzaam te verbeteren zodat meer mensen met een uitkering aan de slag komen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak voor alle doelgroepen die met ondersteuning vanuit de gemeente of UWV aan het werk kunnen.
 

Banenafspraak
Het kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Door samenwerkingen in het regionaal Werkbedrijf zijn meer dan 1700 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Daarmee is de doelstelling voor de regio Noord-Holland Noord (926 banen in 2017) ruimschoots overschreden. Details over de cijfers zijn te vinden in de factsheet. 
 

Smaakmakers
Een van de succesvolle initiatieven wat voort is gekomen uit het project Matchen op Werk is de Smaakmakerscampagne, een initiatief van werkgevers in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. In deze campagne vertellen werkgevers welke voordelen het heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze werkgevers noemen we Smaakmakers. Aan de hand van hun inspirerende verhalen worden hun collega-werkgevers verleid ook de stap te zetten.

De inspirerende ervaringen van de Smaakmakers en de Smaakmakers-kit zijn te vinden op www.wsp-nhn.nl/smaakmakers, het centrale platform van de campagne.

Fact sheets
Hier vindt u de fact sheet van het regionaal Werkbedrijf NHN van september 2018. Hierin wordt gerapporteerd over de kwantitatieve resultaten m.b.t. de banenafspraak in Noord-Holland Noord (cijfers komen uit de trendrapportages van UWV). De fact sheet regionaal Werkbedrijf geeft daarnaast de voortgang van het project regionaal Werkbedrijf weer. Factsheet Matchen op Werk

 > Naar de website van de Programmaraad

 

Meer informatie

Brian Verweij (projectcoördinator Matchen op Werk NHN), brianverweij@rpa-nhn.nl, 06 – 43 15 57 34