Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om meer mensen - ook mensen met een arbeidsbeperking - aan het werk te krijgen. In het Sociaal Akkoord (april 2013) is vastgelegd dat alle 35 arbeidsmarktregio’s voor 1 januari 2015 een regionaal Werkbedrijf inrichten om mensen met een arbeidsbeperking naar werk toe te leiden. Het regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal regiogemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. In het regionaal Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over een eenduidige werkgeversbenadering, het hanteren van een uniform instrumentarium (o.a. no-riskpolis, loonkostensubsidie en loonwaardebepaling) en transparantie van vraag en aanbod.

Het regionaal Werkbedrijf in de regio Noord-Holland Noord
In de regio Noord-Holland Noord wordt de structuur van het RPAnhn benut om vorm te geven aan de inrichting en uitvoering van het regionaal Werkbedrijf. RPAnhn fungeert namens de partijen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord als coördinator voor de afspraken van het regionaal Werkbedrijf. In RPAnhn  zijn de 18 regiogemeenten, UWV, MKB, VNO-NCW, FNV, CNV, VCP, ROC Kop van Noord-Holland, Horizon College, Clusius College en Hogeschool Inholland vertegenwoordigd.

In het convenant Samen Sterk voor Werk, ondertekend op 17 december 2014 door alle bovengenoemde partijen, is afgesproken de specifieke doelstellingen met betrekking tot het regionaal Werkbedrijf gezamenlijk te realiseren.

Banenafspraak
Het kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Door samenwerkingen in het regionaal Werkbedrijf zijn meer dan 1000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Daarmee is de doelstelling voor de regio Noord-Holland Noord (575 banen in 2015 en 2016) ruimschoots overschreden. Details over de cijfers zijn te vinden in de factsheet. 

Smaakmakers
Een van de succesvolle initiatieven wat voort is gekomen uit het regionaal Werkbedrijf is de Smaakmakerscampagne, een initiatief van werkgevers in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. In deze campagne vertellen werkgevers welke voordelen het heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze werkgevers noemen we Smaakmakers. Aan de hand van hun inspirerende verhalen worden hun collega-werkgevers verleid ook de stap te zetten.

De inspirerende ervaringen van de Smaakmakers en de Smaakmakers-kit zijn te vinden op onzesmaakmakers.nl, het centrale platform van de campagne.

Fact sheets
Hier vindt u de fact sheet van het regionaal Werkbedrijf NHN van september 2017. Hierin wordt gerapporteerd over de kwantitatieve resultaten m.b.t. de banenafspraak in Noord-Holland Noord (cijfers komen uit de trendrapportages van UWV). De fact sheet regionaal Werkbedrijf geeft daarnaast de voortgang van het project regionaal Werkbedrijf weer.

 > Naar de website van de Programmaraad

 

Meer informatie

Brian Verweij (projectcoördinator regionaal Werkbedrijf NHN), brianverweij@rpa-nhn.nl, 06 – 43 15 57 34

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief