Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Samen onderweg naar een werkende arbeidsmarkt

Samen krijgen en houden wij mensen aan het werk door projecten en activiteiten te organiseren, beschreven in onze uitvoeringsagenda. Alle projecten en activiteiten richten we op leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit. Wij geloven dat met deze drie thema's de talenten en competenties van onze beroepsbevolking ten volle worden benut en ontwikkeld en aansluiten bij de behoefte van ondernemers en werkgevers.

Beweging. Verandering. Aanpassing.
"Ondernemers staan vooraan, omdat ze graag actie ondernemen in een dynamische wereld. Anderen sluiten daar graag bij aan - of willen dat mogelijk maken - zoals werknemers, onderwijs en overheid. De energie die vrijkomt door al die bedrijvigheid, de ideeën die continu onze wereld in geslingerd worden en de lessen die we leren willen we opvangen. Zodat we het kunnen bundelen, structuren, analyseren en uiteindelijk weer teruggeven. Om het morgen net weer wat beter te doen''.


De afgelopen jaren hebben we met elkaar een krachtig netwerk opgebouwd. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter in de samenwerking. Deze partijen zien de noodzaak om extra acties te ondernemen om mensen aan het werk te krijgen en houden.

Vragen over onze projecten, de regionale samenwerking of behaalde resultaten? Neem contact met ons op via info@rpa-nhn.nl.

Samenwerking voor een krachtige arbeidsmarkt

Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Met elkaar willen zij de arbeidsmarkt duurzaam versterken. De afspraken liggen voor zeven jaar vast. 

Partners
De convenantspartners zijn de overheid (17 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelingsbedrijf nhn), werkgevers (VNO-NCW, Huis van het Werk), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, Clusius College, Hogeschool Inholland, samenwerkingsverbanden PrO-VSO). 

Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met branchevertegenwoordigers, MKB en diverse ministeries, en staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

 

Dagelijks Bestuur RPAnhn

Vanuit het Algemeen Bestuur RPAnhn zijn drie bestuurders (overheid, onderwijs, werkgevers-, werknemersorganisaties) aangesteld die het Dagelijks Bestuur RPAnhn vormen. Zij vormen het stichtingsbestuur, zijn werkgever en klankbord van de directeur RPAnhn en zij zijn toezichthouder op de algemene gang van zaken bij RPAnhn. Dit houdt in dat zij de genomen stappen door RPAnhn en de betrokken organisaties toetsen aan de hand van de kaders (Uitvoeringsagenda) die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld.

Algemeen Bestuur RPAnhn

Het Algemeen Bestuur RPAnhn vormt het bestuur voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Iedere partij in het Algemeen Bestuur is ondertekenaar van het convenant  ‘Voor een Werkende Arbeidsmarkt 2019 – 2025’. Ieder lid in het Algemeen Bestuur heeft mandaat vanuit de organisatie/achterban die hij/zij vertegenwoordigt om namens de organisatie/achterban besluiten te nemen. Het Algemeen Bestuur stelt de kaders vast voor het beleid en de acties in Noord-Holland Noord door de Uitvoeringsagenda vast te stellen. Zij geven de opdracht aan bureau RPAnhn en de managers/directeuren van de betrokken organisaties om deze uit te voeren.