Regionaal Werkbedrijf

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Met deze wet wordt de gemeente verantwoordelijk voor mensen met  arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Die mensen zitten nu in de WWB, WSW en Wajong. De gemeente dient ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van banen voor mensen met een beperking. Als zij dat onvoldoende realiseren dan treedt een wettelijk quotum in werking. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen.

In de Werkkamer maken VNG en Stichting van de Arbeid gezamenlijk afspraken over verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners in de 35 arbeidsmarktregio’s als het gaat om de Participatiewet. De arbeidsmarktregio’s vervullen hierbij een centrale rol maar ook bij het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Van werk naar werk, opleiding, omscholing en dergelijke vragen niet alleen om sectorale afspraken maar ook om een regionale inbedding. Hiervoor is in de regio’s een belangrijke rol weggelegd voor zowel werkgevers als werknemers. Ook voor UWV is een belangrijke rol weggelegd.

Eind januari 2014 heeft de Werkkamer haar gezamenlijke uitgangspunten bekend gemaakt. Eén van de uitgangspunten is de vorming van 35 regionale Werkbedrijven. Het Werkbedrijf dient aan te sluiten bij de initiatieven en samenwerkingsstructuur van de regio. Het RPA-NHN heeft een verkenning uitgevoerd met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf.  Uit deze verkenning blijkt dat er met de structuur van het RPA-NHN een basis voor een Werkbedrijf in Noord-Holland Noord ligt. De komende periode wordt gewerkt aan nadere afspraken tussen de samenwerkende partijen.

Meer informatie: Sharon Smit sharonsmit@rpa-nhn.nl 06-511 77 230

 

   

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord