Brancheservicepunt Zorg & Welzijn

Het brancheservicepunt Zorg & Welzijn is een samenwerking tussen werkgevers in de zorg, gemeenten, UWV, onderwijs en Calibris met als doel instroom, mobiliteit en behoud van gekwalificeerde medewerkers in de sector Zorg & Welzijn te organiseren. Het brancheservicepunt richt zich met name op werkenden en werkzoekenden die extra ondersteuning, scholing en begeleiding nodig hebben. Door de intensieve samenwerking wordt ervoor gezorgd dat werkzoekenden zo goed mogelijk worden opgeleid voor de vraag van de werkgevers. Met als doel: een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Veranderingen in de sector
Het zijn roerige tijden voor de sector Zorg en Welzijn in Nederland. Vanwege bezuinigingen en hervormingen in de sector worden grote personele veranderingen verwacht. Landelijk houdt men rekening met een verlies van 55.000 banen en wijzigingen van functies. Met 38.000 banen in de sector zorg en welzijn in Noord-Holland Noord (18% van de totale werkgelegenheid), zal deze klap hier onvermijdelijk ook gevoeld worden.

Stand van zaken Noord-Holland Noord
In Noord-Holland Noord voorziet men op korte termijn een verlies van een groot aantal banen. Op langere termijn wordt vanwege de verouderende bevolking echter weer een herstel in het aantal arbeidsplekken verwacht. De grootste klappen voor de sector worden verwacht in 2015, wanneer een deel van de zorg- en welzijnsdiensten naar gemeenten en zorgverzekeraars wordt overgeheveld. Hierbij moeten tegelijkertijd bezuinigingen worden doorgevoerd. Het grootste banenverlies wordt voorzien voor zorgpersoneel op niveau 1 en 2 en in de overhead. Verwacht wordt dat er gemiddeld 30% functies in management, staf- en ondersteunende diensten gaan verdwijnen.

Sectorplan Zorg
Op dinsdag 22 april hebben ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus en de vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ hun handtekening gezet onder het Sectorplan Zorg. Doel van dit plan is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen die het gevolg zijn van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de sector. Dit door mensen op te leiden voor veranderende werkzaamheden en/of van werk naar werk te begeleiden. Het plan lost het probleem niet geheel op, maar kan wel helpen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Voor het sectorplan heeft het ministerie van SZW vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen €100 miljoen beschikbaar gesteld. De sector wordt gevraagd hier een zelfde bedrag tegenover te stellen.

Landelijk sectorplan zorg: Mobiliteit
Van de beschikbaar gestelde €100 miljoen wordt € 32,5 miljoen besteed aan mobiliteitstrajecten waar landelijk invulling aan wordt gegeven. Via het webportaal www.sectorplanadministratie.nl kunnen werkgevers in de branches VVT, GHZ en GGZ gebruik maken van een divers aanbod aan mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten voor (potentieel) boventallig personeel. Op het webportaal staat het aanbod van vier geselecteerde mobiliteitsbureaus. Met deze bureaus zijn door de drie branches afspraken gemaakt over de inhoud en prijzen van de aangeboden mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

Regionaal sectorplan zorg NHN: Scholing
Voor regionale sectorplannen is € 67,5 miljoen aan cofinanciering beschikbaar gesteld. Thema van deze sectorplannen is (bij)scholing en het behoud van de instroom van jongeren. In de regio Noord-Holland Noord heeft werkgeversvereniging ZWplus in samenwerking met Het BSP Zorg en Welzijn NHN een sectorplan ingediend (welke hiernaast is te downloaden). Het plan, dat betrekking heeft op de sectoren VVT, GGZ en GHZ, is gericht op scholing en heeft tot doel 1651 zorgmedewerkers een scholingstraject te laten doorlopen. Hierdoor kunnen deze medewerkers in de toekomst beter behouden blijven voor de sector, sluiten zij beter aan bij de vraag op de arbeidsmarkt en kunnen zij hun competenties en hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen.

Het sectorplan is gebaseerd op de raamovereenkomst tussen de landelijk vertegenwoordigers van de sectoren. Om uitvoering te geven aan dit plan is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die mede is ondertekend door de werknemersorganisatie CNV publieke zaak.

Subsidie
Voor het plan is het totaal beschikbare bedrag van 2,4 miljoen euro aan cofinanciering aangevraagd. De totale kosten voor dit plan bedragen 9,7 miljoen euro. Met name de kosten voor de kwalificaties op een hoger deskundigheidsniveau leiden tot een hogere investering voor de werkgevers die hiervoor subsidie aanvragen. Dit omdat de loonkosten niet voor 50% maar voor 20% worden gesubsidieerd.

Goedgekeurd
Het Sectorplan Zorg NHN is inmiddels goedgekeurd door het Agentschap SZW.
Meer informatie over het sectorplan is te vinden op de website van ZWplus.

Sectorplan Kinderopvang, Jeugdzorg en WMD
Voor de branches Jeugdzorg, Kinderopvang en WMD is mede door FCB een apart sectorplan ingediend. Meer informatie over dat sectorplan vindt u hier.


Meer informatie:

Voor meer informatie over het sectorplan zorg kunt u contact opnemen met Ingrid Sluijs: i.sluijs@sigra.nl.

Voor banen in de sector Zorg & Welzijn kunt u terecht op www.zwbanen.nl

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord