Sectorplan Zorg NHN: Scholing en instroom

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de zorgsector is door het ministerie van SZW landelijk €100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zorgsector in de vorm van sectorgelden. Hiervan is €67 miljoen gereserveerd voor het behouden van medewerkers voor de sector.

Voor de regio Noord-Holland Noord heeft ZWplus in samenwerking met het Brancheservicepunt Zorg en Welzijn NHN een aanvraag van €2,4 miljoen gedaan (het sectorplan NHN  is hiernaast te downloaden). De sector is gevraagd hier een zelfde bedrag tegenover te stellen. Doel van de sectorplannen is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen die het gevolg zijn van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de sector. Dit gebeurt door voornamelijk  in te zetten op scholing van zittend personeel en in iets mindere mate op instroom en scholing van nieuwe medewerkers in de sector. Het plan, dat betrekking heeft op de branches VVT, GGZ en GHZ, heeft tot doel 1651 zorgmedewerkers een scholingstraject te laten doorlopen. De uitvoering van deze plannen loopt van augustus 2014 tot augustus 2016.

Meer informatie over het sectorplan is te vinden op de website van ZWplus.

Landelijk sectorplan zorg: Mobiliteit
Van de door het ministerie van SZW beschikbaar gestelde €100 miljoen wordt €32,5 miljoen besteed aan mobiliteitstrajecten waar landelijk invulling aan wordt gegeven. Via het webportaal www.sectorplanadministratie.nl kunnen werkgevers in de branches VVT, GHZ en GGZ gebruik maken van een divers aanbod aan mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten voor (potentieel) boventallig personeel. Op het webportaal staat het aanbod van vier geselecteerde mobiliteitsbureaus. Met deze bureaus zijn door de drie branches afspraken gemaakt over de inhoud en prijzen van de aangeboden mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord