jeugd_werkt_banner.jpgrpa_nhn.jpg

 

Opbrengst conferentie Jeugd Werkt! van vrijdag 23 januari 2015

Samenvatting:
De conferentie werd goed bezocht. Er waren meer dan 90 deelnemers uit de hele regio Noord-Holland Noord; bestuurders, beleidsmakers en een aantal werkgevers. Tijdens de twee werksessies is eerst op thema gediscussieerd en daarna zijn de belangrijkste actiepunten per regio doorgenomen en aangescherpt.

Belangrijkste conclusie is dat er breed draagvlak is om in RPA-verband het thema op te pakken onder de kop Jeugd Werkt! De gedeelde visie is dat kwetsbare jongeren vragen om een preventieve aanpak, om maatwerk en om een traject naar werk (één jongere – één plan – één regisseur). Het is belangrijk om één loket voor werkgevers te hebben, met één accounthouder per werkgever die werkt voor het hele veld van gemeenten, UWV én onderwijs en jeugdzorg.

Uitwerking van de opbrengst:
Eerst werd per thema geïnventariseerd wat de belangrijkste punten waren:

1. Thema 1: gemeenten zijn in staat om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen:

 • Samenwerking / maak gebruik van het netwerk van gemeenten, UWV, onderwijs, jeugdzorg, MEE etc.
 • Verlies de NUG’ers niet uit het oog, de doelgroep is breder dan alleen Wajong
 • Deskundigheidsbevordering van de medewerkers van met name gemeenten

2. Thema 2: werkgevers zijn bereid om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden:

 • 1 aanspreekpunt voor werkgevers (per werkgever 1 accountmanager)
 • Regionaal opleidingsplan (per sector)
 • Communicatie / werkgeversrisico’s (naast 1 aanspreekpunt een eenduidig instrumentarium en werkgevers beter informeren)

3. Thema 3: onderwijs en gemeenten zorgen voor een soepele overgang van school naar werk:

 • Verbindt op bovenregionaal niveau / centrale regie bij het RPA-NHN
 • Aandacht voor risicovereffening tussen gemeenten onderling
 • Vanuit de gezamenlijke visie (1 jongere 1 plan, preventieve aanpak, maatwerk) acteren

Daarna werd per regio een eigen actieprogramma opgesteld:

1. Regio Westfriesland:

 • De deskundigheidsbevordering van medewerkers van met name gemeenten, maar ook MBO wordt besproken en opgepakt in het AAT (ArbeidsAdviesTeams)
 • De doelgroep is inderdaad breder dan Wajong, de mogelijkheden van ESF voor deze doelgroep benutten
 • Het uitbreiden van het netwerk zou in praktische zin moeten gebeuren, bijvoorbeeld door de lokale werkgeversorganisaties te benaderen en aan te haken
 • Er is nog veel onbekendheid met het werkgeversservicepunt (WSP), bijvoorbeeld bij organisaties die wel werkgever zijn maar geen ondernemer. De actie is dan om de bekendheid te verbeteren
 • Tevens is een actiepunt om bovenregionaal de werkgeversbenadering te harmoniseren. Dit is met name van belang voor de grote werkgevers met vestigingen in de regio Noord-Holland Noord en bijvoorbeeld ook zorginstellingen
 • Wat betreft de regievraag, in Westfriesland is een inhaalslag nodig als het gaat om een subregionaal bestuurlijk overleg zoals een REA (Regionaal Educatieve Agenda). Actie: formuleer een educatieve agenda Westfriesland
 • Wat betreft de verbinding bovenregionaal (niveau Noord-Holland Noord): zorg voor vertegenwoordiging van de praktijkscholen en het VSO in de stuurgroep van het RPA-NHN.

2. Regio Alkmaar:

 • Zorg voor 1 werkgeverservicepunt (WSP) met een gelijkvormige werkwijze. Eigenaar voor dit actiepunt is het RPA-NHN
 • Wat betreft de visie op aanpak kwetsbare jongeren: als er bovenregionaal commitment is, dan kan er op subregionaal niveau gewerkt worden met een uitvoeringsplan. Oftewel het RPA-NHN biedt de bovenregionale verbinding en het REA (Regionaal Educatieve Agenda) de regionale
 • De vraag met betrekking tot NUG’gers is of de doelgroep goed in beeld is en of er voldoende middelen zijn om de groep op te pakken. Het Samenwerkingsverband VO (Voorbereidend Onderwijs) en de RMC functie pakken samen het punt registratie/monitoring op. Wat betreft middelen moet bij de nieuwe inkoop van jeugdhulp het onderwerp kwetsbare jeugd en arbeidsmarkt op de agenda komen voor het PORA (Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar).

3. Regio Kop van Noord-Holland:

 • De bestuurlijke gremia die er in de Kop zijn (de Kop Werkt, BOJOZ en REA) een gezamenlijke visie en lange termijn doelstelling laten formuleren over het onderwerp
 • Niet alleen de wethouders jeugd, onderwijs en participatie hierin meenemen, maar ook de wethouders economie: werken aan werkgelegenheid in de regio
 • De subregio’s zouden hierin complementair aan elkaar kunnen werken, met een afstemming in RPA-verband.

Slotconclusie:
Elly Konijn, voorzitter RPA, sloot de conferentie af met de volgende punten:

 • Over een half jaar de concrete afspraken evalueren in RPA-verband
 • Over een jaar echt dat ene aanspreekpunt voor werkgevers geregeld hebben.

Meer informatie:
Aan de rechterbovenkant van deze pagina (onder Downloads) kunt u de presentatiesheets downloaden en het nieuwsbericht dat over de conferentie is geschreven.

Voor meer informatie over de conferentie en het thema Jeugd Werkt! kunt u terecht bij Jelle Blom, projectcoördinator Jeugd Werkt!, jelleblom@rpa-nhn.nl of 06-51956038 of klik hier.

Foto's conferentie:  

2015_01_23_14_27_13.jpg2015_01_23_15_50_45.jpg

014_gerdy_en_peer.jpg2015_01_23_15_45_02.jpg

2015_01_23_15_52_07.jpg2015_01_23_16_09_50_1.jpg

2015_01_23_16_31_36_2.jpg2015_01_23_16_47_31.jpg

2015_01_23_17_16_42.jpg2015_01_23_18_11_29.jpg

2015_01_23_16_36_42_1.jpg2015_01_23_17_14_00.jpg

2015_01_23_16_40_32_2.jpg2015_01_23_16_27_14.jpg

2015_01_23_17_12_39.jpg2015_01_23_19_00_42.jpg

2015_01_23_17_14_46.jpg2015_01_23_16_55_26.jpg

2015_01_23_19_05_49.jpg2015_01_23_19_10_09.jpg

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord