Regionaal Werkbedrijf NHN

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om meer mensen - ook mensen met een arbeidsbeperking - aan het werk te krijgen. In het Sociaal Akkoord (april 2013) is vastgelegd dat alle 35 arbeidsmarktregio’s voor 1 januari 2015 een regionaal Werkbedrijf inrichten om mensen met een arbeidsbeperking naar werk toe te leiden. Het regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal regiogemeenten, UWV en werkgevers- en werknemersorganisaties. In het regionaal Werkbedrijf worden afspraken gemaakt over een eenduidige werkgeversbenadering, het hanteren van een uniform instrumentarium (o.a. no-riskpolis, loonkostensubsidie en loonwaardebepaling) en transparantie van vraag en aanbod.


Het regionaal Werkbedrijf in de regio Noord-Holland Noord
In de regio Noord-Holland Noord wordt de structuur van het RPAnhn benut om vorm te geven aan de inrichting en uitvoering van het regionaal Werkbedrijf. RPAnhn fungeert namens de partijen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord als coördinator voor de afspraken van het regionaal Werkbedrijf. In RPAnhn  zijn de 17 regiogemeenten, UWV, MKB, VNO-NCW, FNV, CNV, VCP, ROC Kop van Noord-Holland, Horizon College, Clusius College en Hogeschool Inholland vertegenwoordigd.

In het convenant Samen Sterk voor Werk, ondertekend op 17 december 2014 door alle bovengenoemde partijen, is afgesproken de specifieke doelstellingen met betrekking tot het regionaal Werkbedrijf gezamenlijk te realiseren.

Banenafspraak
Het kabinet en werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn. Het eerste meetmoment voor de voortgang van de realisatie van deze banen vindt plaats in 2016 en gaat over het jaar 2015. In de regio Noord-Holland Noord moeten in de periode 2015/2016 575 extra banen zijn gecreëerd en ingevuld; 445 in de marktsector en 130 bij de overheid. Als de doelstelling over 2015/2016 landelijk niet wordt gerealiseerd (meting in 2017), treedt de Quotumwet in werking.

Smaakmakers
Op 6 oktober jl. is de Smaakmakerscampagne van start gegaan, een initiatief van werkgevers in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord. In deze campagne vertellen werkgevers welke voordelen het heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze werkgevers noemen we Smaakmakers. Aan de hand van hun inspirerende verhalen worden hun collega-werkgevers verleid ook de stap te zetten.

Ook worden er speciale bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers. Daar vertellen Smaakmakers hoe het is om te werken met deze doelgroep. Werkgevers worden aangespoord om zelf bijeenkomsten te organiseren waar Smaakmakers hun verhaal aan collega-werkgevers kunnen vertellen. Hiervoor is de speciale Smaakmakers-kit ontwikkeld die gratis wordt verstrekt: een video over Smaakmakers, een presentatie van de campagne plus een smakelijke catering, verzorgd door een regionaal bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft genomen.

De inspirerende ervaringen van de Smaakmakers en de Smaakmakers-kit zijn te vinden op onzesmaakmakers.nl, het centrale platform van de campagne.

Fact sheets
Hiernaast vindt u de fact sheet regionaal Werkbedrijf NHN en de fact sheet banenafspraak NHN. Beiden rapporteren over de kwantitatieve resultaten m.b.t. de banenafspraak in Noord-Holland Noord (cijfers komen uit de trendrapportages van UWV). De fact sheet regionaal Werkbedrijf geeft daarnaast de voortgang van het project regionaal Werkbedrijf weer.

Meer informatie

Meer informatie over het regionaal Werkbedrijf, de Banenafspraak en alles wat daarmee samenhangt, vindt u op de website van de Programmaraad.

Voor meer informatie over het regionaal Werkbedrijf en de Banenafspraak in Noord-Holland Noord kunt u contact opnemen met:

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord