europese_vlag_tijdelijk_te_gebruiken_voor_esf_2014_2016.jpg

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. In Nederland richt ESF zich op het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de periode 2014-2020 heeft Europese Unie € 84 miljard aan ESF-subsidies verdeeld over alle landen die lid zijn van de Unie. In Nederland is er in deze periode € 507 miljoen te verdelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is het Agentschap SZW in het leven geroepen.

In regio Noord-Holland Noord lopen drie projecten die gebruik maken van ESF middelen:

Vanaf 2014 is de gemeente Alkmaar - als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord - door het Agentschap SZW verantwoordelijk gesteld voor het proces van aanvraag tot einddeclaratie van alle ESF projecten in de regio.

Hoe werkt ESF?

Per ESF programma bepaalt het Agentschap SZW de toedeling van de middelen naar de arbeidsmarktregio’s. ESF financiering gaat altijd gepaard met openbare of particuliere financiering. De cofinancieringpercentages variëren tussen 60% (2007-2013) en 50% (2014-2020) van de totale projectkosten.

Het totale bedrag aan ESF financiering plus cofinanciering zal per ESF project door de deelnemende organisaties in de regio inzichtelijk gemaakt moeten worden. Dit kan door een goed ingerichte ‘ESF proof’ administratie te voeren. Vervolgens wordt er een controle uitgevoerd door het Agentschap SZW. Bij goedkeuring krijgt de regio het subsidiebedrag uitgekeerd en zal de opbrengst weer voor de regio bestemd zijn. ESF financiering komt dus altijd achteraf: eerst moeten de activiteiten die de subsidie genereren worden uitgevoerd, geadministreerd en gecontroleerd.

Voorbeeld: er wordt een aanvraag ingediend voor een totale projectomvang van € 2 miljoen. In het nieuwe programma 2014-2020 moet € 2 miljoen aan totaal gemaakte subsidiabele kosten inzichtelijk worden gemaakt. Na afloop van de periode wordt bij een goed doorlopen controle 50% van dit bedrag, € 1 miljoen, als subsidiebedrag uitgekeerd aan de centrumgemeente. Deze gelden worden vervolgens weer regionaal ingezet.

ESF-aanvraag arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord per 31 oktober 2014

De gemeente Alkmaar heeft namens de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord een aanvraag ingediend voor  subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Alle gemeenten in Noord-Holland Noord hebben hiervoor projecten ingediend.

Het RPA-NHN is nauw betrokken geweest bij de aanvraag en heeft in dit gehele project een faciliterende en coördinerende rol. Daarnaast verzorgt het RPA-NHN de communicatie en besluitvorming door de stuurgroep.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Deze ESF subsidie met als thema Actieve Inclusie is bedoeld voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedraagt voor deze regio ruim 2,2 miljoen euro. 30 % van dit bedrag is bedoeld voor arbeidstoeleiding van (ex-)leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. Aangaande de overige 70% beslissen de 17 regionale gemeenten in de arbeidsregio gezamenlijk over de invulling.

Meer informatie treft u op de website van het agentschap SZW.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Suzanne Bruin, SuBruin@alkmaar.nl of 06-48502008 of hier klikken.

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord