Brancheservicepunt Zorg en Welzijn
Om samenwerking met sectoren concreet vorm te geven heeft RPAnhn brancheservicepunten opgezet. Een brancheservicepunt is een samenwerking van werkgevers, onderwijsorganisaties, UWV en gemeenten in de regio. Vanuit de brancheservicepunten worden concrete projecten opgezet om oplossingen te creëren voor arbeidsmarktvraagstukken in een bepaalde sector. Het RPAnhn ondersteunt actief de brancheservicepunten. 

Het brancheservicepunt Zorg & Welzijn is een samenwerking tussen ZWplus (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn regio Noord-Holland Noord), gemeenten, UWV, onderwijs en SBB. Het doel is het effectiever organiseren van instroom, mobiliteit en behoud van gekwalificeerde medewerkers op een duurzame werkplek in de sector Zorg & Welzijn.

Veranderingen in de sector
De transities en bezuinigingen in de zorg leiden in de regio Noord-Holland Noord op korte termijn tot grote veranderingen. Enerzijds vragen deze ontwikkelingen andere competenties van het huidige personeel. Daarom moet worden ingezet op extra scholing om hen voor te bereiden op de toekomst. Anderzijds ontstaat er op bepaalde plekken een overschot aan personeel. Dat betekent voor werknemers omzien naar ander werk in veelal een andere sector, met alle onzekerheid van dien.

Activiteiten BSP Zorg en Welzijn 2016
Het BSP wil op bovengenoemde ontwikkelingen inspelen door:

  • Te zorgen voor evenwicht in vraag en aanbod.
  • Het managen van de personele gevolgen van de transities in de zorg en welzijn (de mismatch, zowel kwalitatief als kwantitatief).
  • De samenwerking met de partners in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord optimaal te benutten.

Sectorplan Zorg
De regio Noord-Holland Noord heeft een sectorplan Zorg ingediend dat gericht is op scholing en instroom van jongeren. Het sectorplan is goedgekeurd in juli 2014. Meer informatie over het sectorplan Zorg en andere sectorplannen vindt u hier.


 rpa nhn logo klein    zw_logo_cmyk.jpg     

uwv_miv_1_januari_2013.jpg               calibris_logo.jpg   

horizon_college.jpg              rockopnh.jpg

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord