Samen Sterk voor Werk!

RPAnhn is een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. Onder het motto ‘Samen Sterk voor Werk’ pakt het RPAnhn regionale arbeidsmarktvraagstukken aan. RPAnhn voert met haar partners projecten en initiatieven uit die bijdragen aan een duurzame versterking van de regionale arbeidsmarkt. De doelstellingen voor de periode 2015-2018 zijn vastgelegd in het convenant Samen Sterk voor Werk

RPAnhn richt zich tot en met 2018 primair op de thema's:

  1. Van werk naar werk: sectorale en intersectorale mobiliteit van werknemers binnen Huis van het Werk.
  2. Van school naar werk: goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren binnen het project Jeugd Werkt!.
  3. Van uitkering naar werk: een adequate dienstverlening vanuit de publieke organisaties aan werkgevers en het realiseren van de doelstellingen van het regionaal Werkbedrijf.

Een gecoördineerde aanpak van deze thema’s is tevens gericht op een eenduidige aanpak en optimale benutting van (ESF- en rijks-)subsidies in de regio. 

Overige activiteiten

thema s projecten activiteiten

 

partners van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid noordholland-noord